معرفی پرسنل

 • سارا خودی

  سارا خودی

  فوق دیپلم بهداشت مدارس مربی بهداشت
 • سمانه فروزان نیا

  سمانه فروزان نیا

  لیسانس فناوری اطلاعات معاون پرورشی
 • طیبه قاری ایوری

  طیبه قاری ایوری

  فوق لیسانس تفسیر علوم قرآن مدیر
 • پریسا طاهری

  پریسا طاهری

  لیسانس مدیریت بازرگانی معاون اجرایی
 • مریم بهشتی

  مریم بهشتی

  لیسانس روانشناسی مشاور
 • زهرا حصاری

  زهرا حصاری

  لیسانس آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • صغری لطفی

  صغری لطفی

  ابتدایی خدمتگذار