معرفی پرسنل

 • فرزانه لحمیان

  فرزانه لحمیان

  فوق لیسانس آموزش ابتدایی همیار معلم
 • مریم عزیزآبادی

  مریم عزیزآبادی

  لیسانس آموزش ابتدایی همیار معلم
 • سمانه شفیعی

  سمانه شفیعی

  لیسانس آموزش ابتدایی همیار معلم
 • زهرا حصاری

  زهرا حصاری

  لیسانس آموزش ابتدایی همیار معلم پایه سوم
 • صغری لطفی

  صغری لطفی

  ابتدایی خدمتگذار
 • فاطمه بیگم سلیمانی

  فاطمه بیگم سلیمانی

  فوق لیسانس مشاوره مشاور
 • محبوبه عمارلو

  محبوبه عمارلو

  فوق دیپلم مامائی- دانشجوی آموزش ابتدایی مربی بهداشت
 • آفاق غفوریان

  آفاق غفوریان

  لیسانس معاون پرورشی
 • فاطمه مروی

  فاطمه مروی

  لیسانس کامپیوتر- فوق لیسانس مدیریت آموزشی معاون اجرایی
 • بیتا طاحونی

  بیتا طاحونی

  لیسانس مدیریت معاون آموزشی