معرفی پرسنل

 • فرزانه لحمیان

  فرزانه لحمیان

  فوق لیسانس آموزش ابتدایی همیار معلم
 • فاطمه دهلاری

  فاطمه دهلاری

  دانشجوی کاردانی آموزش ابتدایی همیار معلم
 • فاطمه ملک

  فاطمه ملک

  دانشجوی فوق دیپلم آموزش ابتدایی همیار معلم
 • فاطمه علی پور

  فاطمه علی پور

  لیسانس علوم تربیتی
 • صغری لطفی

  صغری لطفی

  ابتدایی خدمتگذار
 • فاطمه بیگم سلیمانی

  فاطمه بیگم سلیمانی

  فوق لیسانس مشاوره مشاور
 • محبوبه عمارلو

  محبوبه عمارلو

  لیسانس آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • آفاق غفوریان

  آفاق غفوریان

  لیسانس معاون پرورشی
 • فاطمه مروی

  فاطمه مروی

  لیسانس کامپیوتر- فوق لیسانس مدیریت آموزشی معاون اجرایی
 • لیسانس مدیریت معاون آموزشی